homme avec son fils prenant une photo

DKV Smile Comfort

Over verzekeringenDKV Smile Comfort

De belangrijkste waarborgen
Tandzorg

Verwijderen van tandsteen, jaarlijkse controle (of andere preventieve tandzorg)

terugbetaald aan 100% en zonder jaarlijks plafond

Tandzorg

Behandelen van cariës, tandextracties, röntgenfoto’s (of andere curatieve tandzorg)

terugbetaald aan 70% en zonder jaarlijks plafond

Tandzorg

Orthodontische behandelingen

terugbetaald aan 70% en tot € 1.500 vanaf het 4e verzekeringsjaar

Tandzorg

Prothetische tandzorg (implantaten, kronen, bruggen, enz.)

terugbetaald aan 70% en tot € 2.000 vanaf het 4e verzekeringsjaar

Tandzorg

Parodontologie (behandeling van tandvleesaandoeningen en/of andere steunweefsels rondom de tand) en kleine mondchirurgie

terugbetaald aan 70% en tot € 2.000 vanaf het 4e verzekeringsjaar

Tandzorg

Tandzorg in geval van een ongeval

terugbetaald aan 100% en tot € 10.000

Tandzorg buitenland

Vrije keuze van tandarts

Waiting period1

Geen wachttijd

Online onderschrijving

Geen verplichte onderschrijving van alle gezinsleden

De belangrijkste uitsluitingen
 • Bestaande aandoeningen bij het afsluiten van het contract
 • Orthodontische behandelingen onder de 9 jaar en na 21 jaar
 • Parodontale behandelingen na 65 jaar
 • Tandtransplantaties
 • Chirurgische kaakorthopedie (bv. osteotomie)
 • Esthetische behandelingen
 • Medicatie
 • Tandbehandelingen ten gevolge van specifiek gedrag van de verzekerde (zie IPID)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier mijn behoeften 

Ik beantwoord enkele vragen die me zullen helpen de verzekering te vinden die het best beantwoordt aan mijn gezondheidsbehoeften. Ik geniet van een gepersonaliseerde aanbeveling en van de mogelijkheid om online het(de) aanbevolen product(en) te onderschrijven.

Beginnen

Ik bereken snel mijn premie

Ik geef mijn postcode en geboortejaar op om het bedrag van mijn verzekeringspremie te berekenen. Deze indicatieve premie houdt in dit stadium geen rekening met mijn gezondheidstoestand.

Berekenen

De waarborgen in detail
 • Terugbetaling aan 100% van preventieve tandzorg zoals jaarlijkse controle, verwijderen van tandsteen, verzegelen van groeven en putjes, enz. na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Zonder jaarlijks plafond.
 • Terugbetaling aan 70% van curatieve tandzorg zoals cariës, raadplegingen, tandextracties, röntgenfoto’s, enz. na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Zonder jaarlijks plafond.
 • Terugbetaling aan 70% van gespecialiseerde tandzorg zoals orthodontie, prothetische tandzorg, parodontologie en kleine mondchirurgie met een jaarlijks plafond van maximum € 250 voor het 1e verzekeringsjaar, € 500 voor het 2e, € 1.000 voor het 3e en € 2.000 voor het 4e jaar. Voor orthodontische behandelingen bedraagt het maximumplafond € 1.500 euro per verzekerde gedurende de volledige duur van het contract. Enkel behandelingen die zijn goedgekeurd door de adviserende arts van het ziekenfonds komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Terugbetaling aan 100% van tandzorg in geval van een ongeval (tot € 10.000 per verzekeringsgeval).
 • Vrije keuze van tandarts.
 • Geen wachttijd.
 • Geen verplichte onderschrijving van alle gezinsleden.
 • Geen hospitalisatieverzekering nodig om te kunnen onderschrijven.
Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.