garcon dans un lit hopital

DKV Medi Pack

Over verzekeringenDKV Medi Pack

De belangrijkste waarborgen
Reimbursement all medical expenses

Terugbetaling aan 80% van je medische kosten

Raadplegingen bij de dokters en specialisten, kinesitherapie, brilglazen, hoorapparaat, geneesmiddelen, alternatieve geneeskunde (osteopathie, acupunctuur, chiropraxie en homeopathie),…

Onbeperkte terugbetaling

Onbeperkte terugbetaling van de hospitalisatie

In een tweepersoonskamer. Daghospitalisatie inbegrepen.

Medi-Card

Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card®

Serious Illnesses

Terugbetaling het hele jaar door van medische kosten gelinkt aan alle ziekten, zelfs zonder hospitalisatie, Zware Ziekten inbegrepen

Geen plafond

Competitieve premie

Bepaald in functie van de leeftijd

De belangrijkste uitsluitingen
 • Voorafbestaande aandoeningen of symptomen vóór het sluiten van het contract
 • Drugsgebruik
 • Esthetische ingrepen
 • Vaccinatie*
 • Contraceptie
 • Sterilisatie en medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen

 

* DKV steunt de Covid-19 vaccinatiecampagne van de overheid en zal daarom bij uitzondering de hospitalisatiekosten ten gevolge van Covid-19 vaccinaties dekken (ook al zijn hospitalisatiekosten ten gevolge van vaccinaties uitgesloten in de algemene verzekeringsvoorwaarden, DKV zal een uitzondering maken voor eventuele hospitalisatiekosten ten gevolge van Covid-19 vaccinaties).

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier mijn behoeften 

Ik beantwoord enkele vragen die me zullen helpen de verzekering te vinden die het best beantwoordt aan mijn gezondheidsbehoeften. Ik geniet van een gepersonaliseerde aanbeveling en van de mogelijkheid om online het(de) aanbevolen product(en) te onderschrijven.

Beginnen

Ik bereken snel mijn premie

Ik geef mijn postcode en geboortejaar op om het bedrag van mijn verzekeringspremie te berekenen. Deze indicatieve premie houdt in dit stadium geen rekening met mijn gezondheidstoestand.

Berekenen

De waarborgen in detail
 • Onbeperkte terugbetaling van je hospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer.
 • Terugbetaling van de gipskamer.
 • Vrije keuze van arts en ziekenhuis.
 • Terugbetaling aan 80% van je medische kosten doorheen het jaar en voor alle ziekten zonder hospitalisatie met een jaarlijkse vrijstelling van €188,07.
 • Bijstand en repatriëring binnen de Europese Unie.
 • Competitieve premie, die vijfjaarlijks wordt aangepast vanaf de leeftijd van 20 jaar, om rekening te houden met de medische kosten die stijgen met de leeftijd.
 • Medi-Card®: betalingsmethode waardoor je ziekenhuisfactuur rechtstreeks door DKV betaald wordt aan het ziekenhuis dat de Medi-Card® aanvaardt.  
 • Medi-Card® AssurPharma: laat toe dat de apotheker (aangesloten bij AssurPharma) je BVAC-attesten rechtstreeks doorstuurt naar DKV voor terugbetaling.  
Heb je een vraag?

Je Medi-Card® is je betalingsmethode bij opname in sommige ziekenhuizen. Overhandig je Medi-Card® bij opname aan het onthaal en DKV doet dan de rest, en zal je factuur rechtstreeks betalen aan het ziekenhuis. Op onze website dkv.be vind je de lijst van de ziekenhuizen die de Medi-Card® aanvaarden. Het telefoonnummer van DKV Assistance vind je ook terug op de Medi-Card® en op onze DKV App.

Je Medi-Card® kan ook nuttig zijn tijdens je bezoek aan de apotheker als je hospitalisatieverzekering medische kosten dekt voor en na hospitalisatie of als je een verzekering ambulante kosten (type DKV Medi Pack of DKV A2(+)) hebt. AssurPharma is het resultaat van ons samenwerkingsproject met Belgische apothekers. Met deze dienst kan je je apothekersbriefjes - de "BVAC-attesten" - veilig en digitaal door je apotheker naar ons opsturen. Deze dienst is gekoppeld aan je Medi-Card® voor een hospitalisatieverzekering, of aan je Medi-Card® AssurPharma voor een verzekering ambulante kosten.

Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.