garcon dans un lit hopital

DKV Medi Pack

Over verzekeringenDKV Medi Pack

De belangrijkste waarborgen
Reimbursement all medical expenses

Terugbetaling aan 80% van je medische kosten

Raadplegingen bij de dokters en specialisten, kinesitherapie, brilglazen, hoorapparaat, geneesmiddelen, alternatieve geneeskunde (osteopathie, acupunctuur, chiropraxie en homeopathie),…

Onbeperkte terugbetaling

Onbeperkte terugbetaling van de hospitalisatie

In een tweepersoonskamer. Daghospitalisatie inbegrepen.

Medi-Card

Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card®

Serious Illnesses

Terugbetaling het hele jaar door van medische kosten gelinkt aan alle ziekten, zelfs zonder hospitalisatie, Zware Ziekten inbegrepen

Geen plafond

Competitieve premie

Bepaald in functie van de leeftijd

De belangrijkste uitsluitingen
 • Voorafbestaande aandoeningen of symptomen vóór het sluiten van het contract
 • Drugsgebruik
 • Esthetische ingrepen
 • Vaccinatie*
 • Contraceptie
 • Sterilisatie en medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen

 

* DKV steunt de Covid-19 vaccinatiecampagne van de overheid en zal daarom bij uitzondering de hospitalisatiekosten ten gevolge van Covid-19 vaccinaties dekken (ook al zijn hospitalisatiekosten ten gevolge van vaccinaties uitgesloten in de algemene verzekeringsvoorwaarden, DKV zal een uitzondering maken voor eventuele hospitalisatiekosten ten gevolge van Covid-19 vaccinaties).

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier mijn behoeften 

Ik beantwoord enkele vragen die me zullen helpen de verzekering te vinden die het best beantwoordt aan mijn gezondheidsbehoeften. Ik geniet van een gepersonaliseerde aanbeveling en van de mogelijkheid om online het(de) aanbevolen product(en) te onderschrijven.

Beginnen

Ik bereken snel mijn premie

Ik geef mijn postcode en geboortejaar op om het bedrag van mijn verzekeringspremie te berekenen. Deze indicatieve premie houdt in dit stadium geen rekening met mijn gezondheidstoestand.

Berekenen

De waarborgen in detail
 • Onbeperkte terugbetaling van je hospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer.
 • Terugbetaling van de gipskamer.
 • Vrije keuze van arts en ziekenhuis.
 • Terugbetaling aan 80% van je medische kosten doorheen het jaar en voor alle ziekten zonder hospitalisatie met een jaarlijkse vrijstelling van €188,07.
 • Bijstand en repatriëring binnen de Europese Unie.
 • Competitieve premie, die vijfjaarlijks wordt aangepast vanaf de leeftijd van 20 jaar, om rekening te houden met de medische kosten die stijgen met de leeftijd.
 • Medi-Card®: betalingsmethode waardoor je ziekenhuisfactuur rechtstreeks door DKV betaald wordt aan het ziekenhuis dat de Medi-Card® aanvaardt.  
 • Medi-Card® AssurPharma: laat toe dat de apotheker (aangesloten bij AssurPharma) je BVAC-attesten rechtstreeks doorstuurt naar DKV voor terugbetaling.  
Heb je een vraag?

Je Medi-Card® is je betalingsmethode bij opname in sommige ziekenhuizen. Overhandig je Medi-Card® bij opname aan het onthaal en DKV doet dan de rest, en zal je factuur rechtstreeks betalen aan het ziekenhuis. Op onze website dkv.be vind je de lijst van de ziekenhuizen die de Medi-Card® aanvaarden. Het telefoonnummer van DKV Assistance vind je ook terug op de Medi-Card® en op onze DKV App.

Je Medi-Card® kan ook nuttig zijn tijdens je bezoek aan de apotheker als je hospitalisatieverzekering medische kosten dekt voor en na hospitalisatie of als je een verzekering ambulante kosten (type DKV Medi Pack of DKV A2(+)) hebt. AssurPharma is het resultaat van ons samenwerkingsproject met Belgische apothekers. Met deze dienst kan je je apothekersbriefjes - de "BVAC-attesten" - veilig en digitaal door je apotheker naar ons opsturen. Deze dienst is gekoppeld aan je Medi-Card® voor een hospitalisatieverzekering, of aan je Medi-Card® AssurPharma voor een verzekering ambulante kosten.

Door het gebruik van je Medi-Card® wordt de volledige ziekenhuisfactuur aan ons bezorgd en wij betalen deze volledig voor jou voor zover het kamertype overeenkomst met de waarborgen beschreven in je verzekeringsproduct. Indien er kosten zouden zijn die niet binnen de waarborgen vallen, word je hiervan op de hoogte gebracht en dien je deze terug te betalen. In het algemeen worden niet gedekt: kosten die niet-medische kosten zijn zoals dranken, bijkomende maaltijden of alle andere kosten die niet voldoen aan de compensatiecriteria of die zijn uitgesloten in het verzekeringscontract.

Onze hospitalisatieverzekeringen DKV Hospi Select en DKV Medi Pack bieden de bijstand in de Europese Unie (met uitzondering van de overzeese gebieden); onze DKV Hospi Flexi garandeert je een wereldwijde bijstand.

De collectieve hospitalisatieverzekeringen DKV Premium Corporate, DKV Flexi Corporate, DKV Premium PRO en DKV Flexi PRO dekken je wereldwijd.
DKV Medi Pack PRO dekt je in de staten van de Europese Unie (met uitzondering van de overzeese gebieden).

Je kan je Medi-Card® in het buitenland niet afgeven bij hospitalisatie zoals je dat in België kan. Op de kaart vind je het telefoonnummer van DKV Assistance waarop je onze alarmcentrale kan bereiken: + 32 2 230 31 32. Meld dan het nummer van je Medi-Card®. Bij melding binnen de 24 u na opname zal DKV de factuur betalen (behalve bij opname voor een geplande ingreep) en coördineren we de behandeling met de plaatselijke geneesheer en je eigen huisarts. Indien nodig sturen we dringende geneesmiddelen en protheses wanneer die niet ter plaatse beschikbaar zijn. DKV Assistance komt ook tussenbeide bij lokaal vervoer naar het ziekenhuis, bij de repatriëring (indien die door DKV Assistance en de plaatselijke geneesheer nodig bevonden worden) en wanneer een gezinslid het slachtoffer bezoekt.   

AssurMed is het resultaat van ons samenwerkingsproject met Assuralia (Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen) en Belgische zorgverstrekkers. Dankzij deze service geniet je van een nog snellere terugbetaling van je bezoeken aan huisarts, tandarts en kinesist. Het Assurmed-platform wordt beheerd door HealthConnect.

 

Met AssurMed geniet je van een nog snellere terugbetaling van je bezoeken aan huisarts, tandarts en kinesist.

Met AssurPharma kun je je apothekersbriefjes – de zogenaamde BVAC-attesten – rechtstreeks, beveiligd én digitaal laten verzenden door je apotheker naar DKV. Deze service is verbonden aan je Medi-Card® bij een hospitalisatieverzekering of aan je Medi-Card® AssurPharma bij een verzekering ambulante zorgen.

 

Iedereen die verzekerd is in een DKV-verzekering ambulante zorgen en/of een DKV-hospitalisatieverzekering (voor ambulante medische kosten tijdens de contractuele pre- en posthospitalisatieperiode of ambulante medische kosten gelinkt aan Zware Ziekten) en/of een DKV-tandverzekering, kan een beroep doen op AssurMed voor de terugbetaling van medische kosten.

 

Het gaat om ambulante medische kosten naar aanleiding van een bezoek aan huisarts, tandarts of kinesist. Deze kosten worden gedekt binnen onze verzekeringen ambulante zorgen, tandverzekeringen en/of binnen onze hospitalisatieverzekeringen (voor ambulante medische kosten tijdens de contractuele pre- en posthospitalisatieperiode of ambulante medische kosten gelinkt aan Zware Ziekten). 

Met de hospitalisatieverzekeringen DKV Hospi Select, DKV Hospi Flexi, DKV Hospi Essential en DKV Hospi Comfort heb je recht op een eenpersoonskamer mits een persoonlijke bijdrage. Het exacte bedrag van de persoonlijke bijdrage kun je raadplegen in je verzekeringscontract. Bij DKV Hospi Premium + betaal je zelfs helemaal geen persoonlijke bijdrage. Deluxe kamers, suites of studio's zijn geen medische noodzaak. Als je ervoor kiest om in dit kamertype te verblijven, zullen wij de kosten terugbetalen ter hoogte van een standaard eenpersoonskamer.

Raadpleeg de waarborgen van je verzekeringscontract of neem contact op met je verzekeringstussenpersoon of met DKV.

Ben je verzekerd via je werkgever? Neem dan contact op met je HR-dienst om te weten te komen of je al dan niet recht hebt op een eenpersoonskamer en wat de voorwaarden zijn.

Ziekenhuisopnames voor bevallingen worden terugbetaald net als alle andere ziekenhuisopnames. De terugbetaling hangt dus af van je hospitalisatieverzekering.
Bij DKV Hospi Flexi en DKV Hospi Essential kan je een eenpersoonskamer kiezen bij een ziekenhuisopname met minstens één overnachting mits een persoonlijke bijdrage bij elke ziekenhuisopname. Bij DKV Hospi Comfort kan je zowel bij een dagopname als bij een opname met overnachting kiezen voor een eenpersoonskamer, mits een persoonlijke bijdrage bij elke ziekenhuisopname. Bij DKV Hospi Select kan je eenpersoonskamer kiezen binnen het netwerk van partnerziekenhuizen mits een persoonlijke bijdrage bij elke ziekenhuisopname. Bij DKV Hospi Premium + hoef je geen persoonlijke bijdrage te betalen wanneer je kiest voor een eenpersoonskamer. Al deze hospitalisatieverzekeringen bieden een onbeperkte terugbetaling voor een twee- of meerpersoonskamer, net zoals DKV Medi Pack
Indien je een hospitalisatieverzekering onderschrijft wanneer je al zwanger bent, zal die zwangerschap uitgesloten worden omdat dit een al bestaande medische toestand is, wat niet gedekt wordt.

Als je verzekerd bent via je werkgever, neem dan contact op met je personeelsdienst om te weten of je al dan niet recht hebt op een eenpersoonskamer en onder welke voorwaarden.

Het is niet nodig om DKV vooraf te contacteren.
Bij gebruik van je Medi-Card® ontvang je van het ziekenhuis een opname document ter bevestiging.

Voor een correcte werking van de Medi-Card® raden wij aan het volgende te controleren:

 • Zijn er nog achterstallige premiebetalingen?
 • Zijn je oude dossiers afgehandeld?
 • Aanvaardt het ziekenhuis de Medi-Card®? De volledige lijst van deze ziekenhuizen vind je hier.
 • Zijn er bepaalde uitsluitingen opgenomen in je polis?
 • Is de ingreep medisch noodzakelijk? Niet-medisch noodzakelijke ingrepen (esthetieke ingrepen) zijn immers niet gedekt.

Raadpleeg onze hospitalisatiegids voor meer informatie.

Contacteer ons via het contactformulier om meer te weten te komen over je financiële situatie of de status van je medische dossiers.

Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.