homme avec son fils prenant une photo

DKV Plan Z (> 99)

Over verzekeringenDKV Plan Z (> 99)

De belangrijkste waarborgen
Geen plafond

Uw kosten worden terugbetaald tegen 80% of 60%, zelfs wanneer de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, en tot het jaarlijkse kapitaal dat u wenst te verzekeren. Concreet:

Tandzorg

Terugbetaling aan 80% van preventieve, conserverende, orthodontische en parodontale behandelingen

Tandzorg

Terugbetaling aan 60% na een wachttijd van 9 maanden (die kan afgeschaft worden op basis van enkele voorwaarden) van tandprotheses, bruggen, kronen en implantaten

Medical questionnaire

Geen medische vragenlijst

De belangrijkste uitsluitingen
 • Esthetische behandelingen
 • Kaakchirurgische ingrepen die tot doel hebben implantaten of tandmateriaal te plaatsen (met inbegrip van sinuslift en/of botsubstituten of membranen)

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik wens om gecontacteerd te worden

Ik vertegenwoordig een bedrijf en vul het contactformulier in om gecontacteerd te worden door DKV Belgium of mijn verzekeringstussenpersoon.

 

Contacteren

De waarborgen in detail
 • Terugbetaling van je kosten aan 80%, in functie van het kapitaal gekozen door de werkgever (wanneer de mutualiteit niet tussenkomt, voorzien wij een terugbetaling aan 80%, in functie van de ingreep), voor: 
  • - Tandzorg
  • - Orthodontische behandelingen
 • Terugbetaling van je kosten aan 60%, in functie van het kapitaal gekozen door de werkgever (wanneer de mutualiteit niet tussenkomt, voorzien wij een terugbetaling aan 60%, in functie van de ingreep), voor: 
  • - Tandprotheses
  • - Bruggen
  • - Kronen
  • - Implantaten
Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. 
 • Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). 
 • Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be
 • Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.