garcon dans un lit hopital

DKV Flexi Corporate

Over verzekeringenDKV Flexi Corporate

De belangrijkste waarborgen
Onbeperkte terugbetaling

Onbeperkte (100%) terugbetaling van de hospitalisatiekosten

Pre & post hospitalisation

Terugbetaling van medische kosten 30 dagen vóór en 90 dagen na of 60 dagen vóór en 180 dagen na een hospitalisatie

Single room

Vrije keuze van het kamertype bij een overnachting in het ziekenhuis (mits persoonlijke bijdrage van €150)

Een daghospitalisatie wordt vergoed volgens een tweepersoonskamer

Serious Illnesses

Terugbetaling het hele jaar door van medische kosten van 30 Zware Ziekten ook zonder hospitalisatie

Medical questionnaire

Geen medische vragenlijst

Medi-Card

Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card®

De belangrijkste uitsluitingen
 • Drugsgebruik
 • Esthetische ingrepen
 • Vaccinatie
 • Contraceptie
 • Sterilisatie
 • Medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik wens om gecontacteerd te worden

Ik vertegenwoordig een bedrijf en vul het contactformulier in om gecontacteerd te worden door DKV Belgium of mijn verzekeringstussenpersoon.

 

Contacteren

De waarborgen in detail
 • Vrije keuze van het kamertype, met een persoonlijke bijdrage per opname (bepaald in de polis) in het geval van een hospitalisatie met overnachting in een eenpersoonskamer. Een daghospitalisatie wordt vergoed volgens een tweepersoonskamer.
 • Terugbetaling van de gipskamer.
 • Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na of 60 dagen voor en 180 dagen na hospitalisatie.
 • Terugbetaling van medische kosten van 30 Zware Ziekten, zonder hospitalisatie.
 • Vrije keuze van arts en ziekenhuis.
 • Farmaceutische producten, medische protheses, medische hulpmiddelen, kunstledematen, verbanden en medisch materiaal die niet worden vergoed door de wettelijke ziekteverzekering, worden terugbetaald tot €10.000 per verzekeringsjaar. De meerkost wordt vergoed aan 50%.
 • Wereldwijde bijstand en repatriëring (behalve voor geplande hospitalisaties buiten de Europese Unie).
 • Medi-Card® en Medi-Card® AssurPharma: rechtstreekse betaling van de hospitalisatiefactuur aan het ziekenhuis en onmiddellijke verzending van attesten door de apotheker.
Heb je een vraag?

Als je werknemers het bedrijf verlaten, hebben ze het recht om hun collectieve verzekering in een individuele verzekering om te zetten. Ze genieten dan van gelijkaardige waarborgen. De enige voorwaarden zijn om gedurende twee jaar zonder onderbreking van een gelijksoortige verzekering (collectief of individueel) te hebben genoten en het verzoek bij de verzekeraar binnen de 105 dagen na vertrek hebben ingediend.

Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.