Blog

Gezondheidsverzekeringen voor ondernemingen: balans en toekomstige trends

Het begin van het jaar is vaak een goed moment om lessen te trekken uit het voorbije jaar en ons voor te bereiden op het komende jaar.

Wij hebben David Boulangier, Head of Sales bij DKV Belgium, geïnterviewd om zijn indrukken bevestigd te krijgen over de trends op de Belgische markt van gezondheidsverzekeringen. Hij deelde ook zijn visie op de toekomst van de sector.

De opkomst van de “omnium” gezondheidsverzekering

Een hospitalisatieverzekering is al lang een populaire optie voor werkgevers. Zij kunnen hun personeel immers een aanvullende dekking aanbieden zonder medische vragenlijst, met een aantrekkelijke premie en de mogelijkheid om gezinsleden te verzekeren.

De laatste jaren is de vraag naar tandzorg en ambulante dekking toegenomen. Het bedrag dat de verzekerde na tussenkomst van het ziekenfonds moet betalen, is nog steeds vrij hoog en de Belg moet nog steeds meer uit eigen pocket betalen in vergelijking met sommige buurlanden. Voor de werkgever is dit een gelegenheid om een tastbaar voordeel aan te bieden, aangezien dergelijke waarborgen de terugbetaling voorzien van ambulante prestaties waarmee iedereen al eens geconfronteerd wordt .

“Wij stellen vast dat de belangstelling van de ondernemingen voor dit type dekking toeneemt: we evolueren systematisch in de richting van een "omnium gezondheidsverzekering"", merkt David Boulangier op. "Elke werkgever kan zich dus onderscheiden door dergelijk extralegaal voordeel aan te bieden.”

Behoefte aan transparantie, efficiëntie en advies

In recente ontwikkelingen constateert ook David Boulangier een grote behoefte aan transparantie. "Klanten willen duidelijke en transparante informatie, een correcte premiezetting en een vlotte interactie met hun verzekeraar. Een aanvraag tot schadevergoeding bij een ongeval, ziekte of bevalling is een stressvol moment. De verzekerde verwacht dat de procedures eenvoudig en snel zijn en zeker geen bijkomende stressfactor zijn.

De digitalisering van de procedures is dan ook een noodzaak geworden en de verzekeraars hebben verschillende digitale toepassingen ontwikkeld om het indienen van claims te vergemakkelijken en de terugbetaling te versnellen. Een minder positieve ervaring tijdens het terugbetalingsproces kan negatieve gevolgen hebben. De verzekeringssector heeft begrepen dat tijdens het volledige proces voor een optimale klantenervaring moet worden gezorgd.

Naarmate de digitalisering de zuiver administratieve kant vergemakkelijkt, evolueert ook de rol van de verzekeraar. De verzekeraar is niet langer alleen degene die de schades regelt, maar neemt ook meer en meer de rol op van gezondheidspartner. Van de verzekeraar wordt dan ook meer en meer verwacht dat ze haar klanten helpt om een gezonde levensstijl te hanteren met advies rond het belang van de fysieke en mentale gezondheid, het ideale evenwicht tussen privé- en beroepsleven, beperken van stress, enz., uiteraard steeds met strikte inachtneming van de wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer.

Bovendien veranderen de gezondheidssituaties en -behoeften zeer snel: de verzekerde moet dan ook mogelijkheden krijgen om zijn waarborg om te schakelen naar een andere waarborg die beter beantwoordt aan de behoeften en verwachtingen. Zeker in de aanloop naar de opstart van een nieuw contract is een degelijke analyse van de behoeften van de klant een essentieel aspect.

Steeds toegankelijker voor ZKO’s en KMO's

In het verleden was de collectieve gezondheidsverzekering hoofdzakelijk voorbehouden aan ondernemingen met ten minste 5 werknemers en konden vooral grotere ondernemingen zich dit soort voordelen aanbieden.

Vandaag is de toegankelijkheid van het corporate aanbod breder geworden waardoor er mogelijkheden zijn voor zowat elke onderneming met een gevarieerd productaanbod.

Zelfs een kleine KMO met één of enkele werknemers kan al een corporate waarborg opstarten en vooral in het segment van KMO’s stellen we vast dat men al vaak vanaf de opstart van het contract een “omnium health” pakket (hospitalisatie-ambulant-tandzorg) gaat aanbieden aan de werknemers. Voor een KMO is het aantrekken van talentvolle werknemers immers een belangrijk gegeven en dergelijk extralegaal voordeel kan zeker helpen om de aantrekkingskracht van de werkgever te vergroten.

David Boulangier bevestigt: "Bij DKV krijgen we steeds meer offerteaanvragen van kleine en middelgrote ondernemingen. Wij geloven dat ons transparant aanbod waarbij men meteen een perfect zicht krijgt op de gedetailleerde productinformatie en bijhorende premies, daar zeker een positieve impact op heeft.”

Maar bedrijven hebben bepaalde verwachtingen en kunnen in principe ook makkelijk van aanbieder veranderen. "Waar een individuele klant minder snel van verzekeraar zal veranderen, zullen professionele klanten dat iets sneller overwegen in bepaalde situaties. Dit legt een zekere terechte druk op een onberispelijke kwaliteit van de dienstverlening," voegt David Boulangier eraan toe.

Naar draagbare, betaalbare, transparante en flexibele verzekeringen

Wat kunnen we, gezien dit alles, in de toekomst verwachten op het gebied van de gezondheidsverzekeringen ? Hoe kan men als werkgever aantrekkelijke extralegale voordelen blijven aanbieden die beantwoorden aan de reële behoeften van de werknemers? DKV Belgium's Head of Sales deelt zijn visie.

"De jongere generatie zal waarschijnlijk een iets andere kijk op gezondheidsverzekeringen hebben. Zij zullen waarschijnlijk nog hogere verwachtingen hebben op vlak van bescherming, transparantie en interactie met de verzekeraar.”

Geboren in het digitale tijdperk, hebben zij een andere aanpak als het gaat om het betalen van hun rekeningen of het beheren van hun consultaties. Alle transacties gebeuren online waarbij men ook zal streven naar een nog meer patiëntgerichte ervaring in de gezondheidszorg. "Ze zijn op zoek naar een zorgsysteem op eigen tempo met betere interactiemogelijkheden en hebben in dat verband meer en meer behoefte aan een gezondheidsverzekering die betaalbaar, transparant en flexibel is.”

De verwachtingen van de werkgever zijn ook veranderd en de pandemie heeft deze tendens nog versterkt. In sommige sectoren waar men te kampen heeft met een continu personeelstekort, wordt de vraag van kandidaten naar aantrekkelijke extralegale voordelen steeds groter. In middelgrote en grote ondernemingen wordt die algemene verwachting natuurlijk vertaald door syndicale delegaties die het onderwerp regelmatig bespreken met de werkgever in het kader van CAO onderhandelingen.

Geestelijke gezondheid en preventie als kernpunten

Welzijn, met name op het werk, en preventie lijken ook twee belangrijke thema's voor de toekomst te zijn. “Naar mijn mening," vervolgt David Boulangier, "zal de sector zich nog meer moeten richten op preventie en geestelijke gezondheid. Dit is een evolutie die reeds aan de gang is en nog zal versnellen.”

Vaak onder druk van sociale factoren kunnen verzekerden hun gezondheid verwaarlozen. Een betere terugbetaling van welzijnsvoordelen moet hen ertoe aanzetten beter voor hun geestelijke gezondheid te zorgen.

Op het gebied van preventie presteert België slechter dan andere Europese landen[1]. Een land als Finland slaagt er bijvoorbeeld in meer dan 80% van de vrouwen op borstkanker te screenen in de aanbevolen leeftijdsgroep, terwijl wij nauwelijks 65% halen. En hoewel mammografieën door het RIZIV worden vergoed, stagneert het georganiseerde screeningsprogramma op ongeveer 33%.

De verzekeraar heeft dus een rol te spelen in het aanmoedigen van een gezonde levensstijl om bepaalde ziekten en de kosten daarvan te voorkomen, en in het begeleiden van mensen naar een zorgverstrekker.

Uiteraard zal het stelsel van aanvullende gezondheidsverzekeringen altijd afhankelijk blijven van de basisdekking die door de sociale zekerheid wordt geboden. Elke verandering in het basis gezondheidszorgstelsel kan gevolgen hebben voor de kosten en de producten van de aanvullende verzekeraars. De toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg in België behoren vandaag tot de beste ter wereld, en dat moeten we vooral zo houden.

 

Voor meer informatie over de belangrijkste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, uw rechten en plichten, gelieve de Algemene Voorwaarden, de Tariefvoorwaarden en de Productinformatiedocumenten (IPID) te raadplegen alvorens de polis af te sluiten. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Rue de Loxum 25 | 1000 Brussel | www.dkv.be | Tel. : +32(0)2 287 64 11 | R.P.M. 0414858607, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bld de Berlaimont 14, producent van DKV-producten: tandverzorging, ambulante kosten, ziekenhuisopname, afhankelijkheid en inkomensderving. Deze producten vallen onder de Belgische wetgeving (tak 2 "gezondheid" en/of tak 18 "bijstand"). Aanbod via uw verzekeringstussenpersoon en/of via www.dkv.be. Levenslang contract, dat niet door de verzekeraar kan worden opgezegd, behalve in gevallen waarin de wet voorziet. Voor klachten met betrekking tot het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u zich wenden tot de afdeling Kwaliteitscontrole van DKV Belgium N.V. per post op het volgende adres: rue de Loxum 25, 1000 Brussel, per e-mail op Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier op onze website www.dkv.be/fr/contact/une-plainte en in tweede instantie tot de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman.as of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71. Dit document is een handelsdocument in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 dat bepaalde informatieverplichtingen oplegt bij de commercialisering van financiële producten aan retailklanten.