Blog

De mentale gezondheid op het werk

De mentale gezondheid op het werk

Mentale gezondheid is een steeds belangrijker thema in de bedrijfswereld. Een overload aan vergaderingen, stress door krappe deadlines, te veel werk en te weinig personeel, enz. Er zijn heel wat factoren die een invloed kunnen hebben op de mentale gezondheid van werknemers, en bijgevolg op de algemene werksfeer en de productiviteit.

Eveline Milders, Head of HR bij DKV, en Gaétane Gilliot, expert in stressbeheer bij bedrijven, geven enkele oplossingen om in bedrijven een serene werkomgeving te creëren.

7 tips voor een evenwichtig werkklimaat in bedrijven

Lichaamsbeweging stimuleren

Mentale en fysieke gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden, en we weten dat te veel zitten op het werk stress kan bevorderen. Zoals Gaétane Gilliot zegt: "Stress is een mechanisme van het lichaam dat moet reageren". Geregeld een pauze nemen, terug één worden met je lichaam en sporten om alles los te laten is dan ook heel belangrijk.

Gezien de vele vergaderingen nodigt Eveline Milders ons ook uit om de manier waarop we deze plannen aan te passen en onszelf zo wat ademruimte te geven: "We werken nu met meetings van 30 of 50 minuten om pauzes toe te laten en een opeenvolging van vergaderingen te vermijden. We hebben het programma "Well at Work" opgezet om samen meer aan sport te doen: yoga, wandelingen tijdens de lunchpauze, deelname aan sportsessies, enz. Om dergelijke initiatieven op termijn te doen slagen, kunnen de meer sportieve werknemers als ambassadeurs optreden en zo hun collega’s aanmoedigen.

Stress voorkomen

Stress op het werk onder controle houden is niet altijd evident en het is dan ook belangrijk hier preventief aan te werken. Eveline Milders bevestigt: "Stress kan worden versterkt door bijvoorbeeld de afwezigheid van een collega, wat leidt tot overbelasting. Er is al snel een sneeuwbaleffect: één iets kan vele, grotere gevolgen hebben. Daarom is het van essentieel belang te werken aan de preventie van stress en andere psychosociale risico's. Maar als een afwezigheid zich voordoet, heeft het anderzijds geen zin die te minimaliseren: het is beter zo veel mogelijk te anticiperen op de gevolgen voor het ecosysteem van de onderneming en te proberen die te verzachten om mogelijke kettingreacties te voorkomen.

Empathie bevorderen

Dialoog is van essentieel belang om spanningen weg te nemen en samenwerking doeltreffender te maken. Maar het is ook nodig een gunstig klimaat te scheppen, d.w.z. een klimaat van vertrouwen waarin de werknemers het gevoel hebben dat zij vrijuit hun mening kunnen geven.

Eveline Milders benadrukt: "De relatie met de leidinggevende is cruciaal. Idealiter moet deze relatie open zijn, ruimte laten voor dialoog en toestaan dat dingen op tafel worden gelegd, vooral bij telewerken, waar het nog moeilijker is om aan te voelen hoe de persoon zich echt voelt.”

Gaétane Gilliot stelt ook voor te werken aan het groepsgevoel om banden te creëren, maar ook aan het individuele aspect om de specifieke noden van de werknemer te begrijpen en stressfactoren te identificeren. "Het is belangrijk dat de werkgever weet hoe het op dit moment met het team gaat en wat er in het bedrijf speelt”.

Authentieke banden creëren

Om aan het groepsgevoel te werken en dit evenwichtige klimaat te creëren, bestaat een van de stappen erin de banden tussen de werknemers te versterken en regelmatig te benadrukken dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Dit houdt uiteraard in dat goede momenten worden gedeeld zonder de druk die soms inherent is aan de professionele context. En als het mogelijk is om een gevoel van samenhorigheid te cultiveren en tegelijk gezond te blijven door te sporten, des te beter!

Gaétane Gilliot raadt wel af om welzijnsactiviteiten te organiseren puur om conflicten te vermijden: "Het is van essentieel belang dit soort problemen aan te pakken en werknemers de instrumenten te geven om conflicten te beheersen". De uitdaging bestaat er in de werknemers de kans te geven een echte band te scheppen. Eveline Milders stelt bijvoorbeeld voor om een kleine "check-in" te plannen door te peilen naar de stemming van de mensen alvorens met de meeting te beginnen. Het betekent ook dat teamwork belangrijker is dan concurrentie.

Verwachtingen verduidelijken 

Stress op het werk kan ook worden veroorzaakt doordat er geen of te weinig inzicht is in de prioriteiten en verwachtingen of door een gebrek aan overzicht. De werknemer heeft dan het gevoel dat hij of zij non-stop werkt en nooit aan de verwachtingen van de werkgever voldoet. De opdracht van de werknemer moet vanaf het begin duidelijk zijn en worden omschreven in de functieomschrijving. Anderzijds moet er ook regelmatig aan worden herinnerd, zodat de werknemer dit niet uit het oog verliest. Eveline Milders beveelt aan regelmatig een agendapunt op te nemen om de werknemer te herinneren aan prioriteiten, doelstellingen, wat van hem of haar wordt verwacht en waar de opdracht eindigt. "Sommige mensen nemen graag meer op zich terwijl dat voor anderen net te veel kan zijn, vandaar dat het belangrijk is om nee te kunnen zeggen.”

Succes vieren

In de bedrijfswereld, waar prestatie een sleutelbegrip is, besteden we soms meer tijd aan het debriefen van een mislukking dan aan het vieren van een succes. Het werk van een werknemer erkennen, de tijd nemen om een e-mail te sturen of zelfs, waarom niet, een drankje of diner om een succes te vieren, kan een echt gevoel van erkenning geven. Deze waardering voor het verrichte werk kan heel motiverend zijn voor de werknemer.

Tenslotte is het ideaal een sfeer te creëren waarin regelmatig gelachen wordt, met de mogelijkheid mislukkingen als leerervaringen te beschouwen, terwijl overwinningen worden gevierd.

Flexibiliteit behouden

De gezondheidscrisis heeft aangetoond dat het mogelijk is werknemers te vertrouwen, dat zij perfect in staat zijn hun taken uit te voeren in een vrijere omgeving. De uitdaging bestaat er nu in deze flexibiliteit te behouden, zodat de werknemer zich goed voelt.

Het evenwicht tussen werk en privé is een ander element dat van invloed is op de mentale gezondheid. Werkgevers moeten hun werknemers het recht te geven zich te deconnecteren, hen toestaan wat vroeger te stoppen met werken zodat ze hun kinderen van school kunnen halen en dan later verder te werken, enz. Als de doelstellingen duidelijk zijn, zal het de werknemer meer voldoening geven deze te verwezenlijken zonder dat zijn privé-leven in het gedrang komt.

Bekijk hier het interview met Gaétane Gilliot.