homme avec un pied dans le platre parle a son medecin

Blog

Wees (ver)zeker(d) met een verzekering gewaarborgd inkomen

Wie werkt en vooruit kijkt, bereidt best niet alleen zijn pensioen voor. Je neemt ook best het zekere voor het onzekere door te zorgen dat je verzekerd bent in geval van eventuele gezondheidsproblemen.

Een van de mogelijke oplossingen? Een verzekering gewaarborgd inkomen. Met zo’n verzekering ga je je toekomst met een gerust gemoed tegemoet. Maar wat is dat nu precies, zo’n verzekering gewaarborgd inkomen? En waarom zou je zo’n verzekering afsluiten? Wij zetten alles voor jou op een rijtje. 

 

Wat met je inkomen wanneer je werkt en ziek wordt?

In België kunnen werknemers die ziek worden, rekenen op hulp van de sociale zekerheid. Dit op voorwaarde dat ze aangesloten zijn bij een ziekenfonds en hun bijdragen hebben betaald. Dit reeds lang bestaand systeem van onderlinge bijstand zorgt ervoor dat werknemers die minstens een maand niet aan het werk zijn een vervangingsinkomen ontvangen, ook al worden zij niet meer door hun werkgever betaald. Dankzij deze arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt men een vervangingsinkomen dat overeenkomt met 60% van het brutodagloon, met een maximumbedrag (plafond) dat berekend wordt op basis van de familiale situatie[1].

Voor zelfstandigen ziet het systeem er anders uit: enkel als zij minstens acht door het ziekenfonds erkende arbeidsongeschiktheidsdagen cumuleren, krijgen zij een uitkering van het ziekenfonds. Het dagbedrag van de uitkering hangt af van de familiale situatie (meer info vind je op de website van het RIZIV)[2].

Dankzij deze wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid worden situaties vermeden waarin de werknemer geen inkomen meer heeft en daarbovenop medische kosten te betalen heeft. Dit vervangingsinkomen dat door het ziekenfonds wordt betaald, is echter niet hetzelfde als het normale loon. Daarom bestaan er in België specifieke verzekeringen.

 

Verzekering gewaarborgd inkomen: je bondgenoot in geval van ziekte

Werk je en heb je een verzekering gewaarborgd inkomen (ook wel ‘arbeidsongeschiktheidsuitkering’ of ‘inkomensgarantie(uitkering)’ genoemd) afgesloten? Dan kun je een stabiel inkomen behouden in geval van (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering vervolledigt het door de sociale zekerheid gedekte deel tijdens de volledige periode van arbeidsongeschiktheid en compenseert zo dus het inkomensverlies. Het bedrag dat je verzekeraar zal uitkeren wordt vastgesteld op het moment dat je de verzekering afsluit en kan oplopen tot 80% van je brutoloon. Hoe vroeger je de verzekering afsluit, hoe lager je premie[3].

 

Wanneer is een verzekering gewaarborgd inkomen nuttig?

Vaak wordt gezegd dat een verzekering gewaarborgd inkomen vooral nuttig is voor zelfstandigen die, zoals de krant Le Soir opmerkt, "niet gedekt zijn door een arbeidsongevallenverzekering"[4]. Toch kan dit type verzekering ook heel interessant zijn voor werknemers. We illustreren dit aan de hand van twee concrete voorbeelden:
 

Marie - jonge zelfstandige - gehuwd - twee kinderen - maandelijks belastbaar inkomen: € 3.000.

Op weg naar huis krijgt Marie een ongeluk en ze kan niet meer werken. Het ziekenfonds keert haar € 71,66 euro per dag uit, oftewel € 1.719,84 per maand. Dit is net iets meer dan de helft van haar normale loon, hoewel haar gezinsuitgaven hetzelfde zijn en haar medische kosten toenemen. Met een verzekering gewaarborgd inkomen kan ze, afhankelijk van de gekozen formule, dit financieel tekort aanvullen en haar levensstandaard behouden.
 

Pierre - Al meer dan 20 jaar manager in een grote onderneming - maandelijks belastbaar inkomen: € 6.000.

Pierre lijdt aan een ernstige ziekte en kan hierdoor niet meer werken. Hij dacht – onterecht - dat het ziekenfonds 60% van zijn brutoloon zou uitbetalen. De daguitkering van de wettelijke ziekteverzekering is echter beperkt tot een maximumbedrag van € 100,41[5] vanaf 1 november 2022. Als we dit bedrag vermenigvuldigen met twintig wettelijke dagen, komen we op € 2.008,2, wat veel minder is dan wat Pierre normaal verdient. Het is dus duidelijk dat, zelfs voor een werknemer, een verzekering gewaarborgd inkomen heel interessant kan zijn.

 

DKV Plan GI: een oplossing die in de prijzen valt

Met DKV Plan GI biedt DKV de oplossing. Deze uitgebreide verzekering laat zowel werknemers als zelfstandigen toe om te anticiperen op oncomfortabele situaties en brengt hen gemoedsrust op financieel vlak in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. DKV Plan GI werd in 2022 door DECAVI uitgeroepen tot “Beste verzekering gewaarborgd inkomen”.  

Wat zijn de troeven van deze verzekering gewaarborgd inkomen?

  • Tijdens de arbeidsongeschiktheid en na een bepaalde periode  (ook wel wachttijd of carenstijd genoemd) wordt er maandelijks een vervangingsinkomen uitgekeerd. Deze maandelijkse rente is in evenredigheid met het percentage van arbeidsongeschiktheid (waarbij een arbeidsongeschiktheid van 67 % beschouwd wordt als 100 %) en geldt vanaf een arbeidsongeschiktheid van minstens 25%.
  • Er is een bijkomende financiële tussenkomst "revalidatie" vanaf de 7e maand arbeidsongeschiktheid met een arbeidsongeschiktheidsgraad van minimum 50% alsook voor de medische, paramedische of niet-medische revalidatiekosten, ten belope van het voorziene en geldende bedrag voor het verzekeringsjaar (€ 1.500 per jaar).
  • Afhankelijk van je behoeften kun je de duurtijd van je dekking inkorten om je premie te verlagen.
  • De verzekering gewaarborgd inkomen DKV Plan GI kan worden gecombineerd met de optie Plan Business, die tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid (maximum 5 jaar) een deel van je vaste beroepsuitgaven  (huur, elektriciteit, …) dekt en dit tot € 30.000 per jaar.
     

Ontdek de verzekering gewaarborgd inkomen van DKV

 

Belangrijkste uitsluitingen: voorafbestaande aandoeningen/symptomen/ arbeidsongeschiktheids- en/of invaliditeitspercentages; niet-medisch geobjectiveerde aandoeningen/arbeidsongeschiktheid; professionele beoefening van het even welke sport; sommige gevaarlijke niet-beroepsmatige of recreatieve sportactiviteiten (bv. gevechtssport, verdedigingssport, luchtsport (bv. luchtvaart), motorrijden, autosport); intoxicatie, chronische of niet-accidentele toxicomanie.

Beperkingen: carenstijd (wachttijd): periode, tijdens de welke de verzekeraar geen prestaties is verschuldigd, die start vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid en waarvan de duur wordt gekozen door de verzekerde.

 

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie over de voornaamste kenmerken en uitsluitingen van deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.

DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten : tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 ‘ziekte’ en/of tak 18 ‘hulpverlening’). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet. Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman-insurance.be of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.