Faq

Kan DKV de vrijstelling of persoonlijke bijdrage van mijn contract verhogen?

De vrijstelling of persoonlijke bijdrage van een individuele verzekeringspolis kan geïndexeerd worden volgens de consumptieprijsindex van de maand juni van het voorgaande kalenderjaar zoals bepaald in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden (A.V.V.) en dit op de jaarlijkse vervaldatum van het contract. Indien de medische index de consumptieprijsindex echter overschrijdt, dan kan de vrijstelling of persoonlijke bijdrage verhoogd worden met de medische index. 

De A.V.V. van de individuele verzekeringspolissen waarop deze indexatie van toepassing is, werden in 2017 aangepast. Je hebt hierover in 2017 een brief van DKV ontvangen, met de nodige informatie en een uittreksel van de aangepaste artikels in de A.V.V.

Via het Koninklijk Besluit van 18 maart 2016 heeft de wetgever de constante stijging van de medische kosten gereglementeerd. De premie en/of de vrijstelling of de persoonlijke bijdrage kunnen sindsdien aangepast worden op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex of van de medische index.

Voor 2023 wordt de vrijstelling of persoonlijke bijdrage aangepast volgens de globale medische index. De exacte indexatiepercentages, met de aangepaste vrijstelling of persoonlijke bijdrage, worden vermeld op het jaarlijks vervaldagbericht, dat je van DKV ontvangt. Deze prijsaanpassingen gaan in op de hoofdvervaldag van het contract.